Vaz’ Projesi/مشروع علم الوضع

Projenin Başlığı

Selçuklu ve Osmanlı Dil Düşüncesinde Vaziye Literatürü ve Bir Sorun Olarak Anlamın Keşfi Bakımından Önemi

Projenin Önemi

İslam düşüncesinin ikinci klasik dönemi olarak adlandırabileceğimiz II. Klasik Dönemi aklî ve naklî bilimlerde olduğu gibi mantık ve dilbilimleri gibi âlet ilimlerinde de önemli değişiklik ve yenilikler içerir. Bu bağlamda Osmanlı dönemi dilbilim çalışmalarının en özgün taraflarından biri, Adudiddin el-İcî’nin Risâle-i Vaziye adındaki küçük risalesi çerçevesinde gelişmiş vaziye literatürüdür. Vaziye literatürü, İslam düşünce tarihinde dilbilim alanında yapılan çalışmalar içerisinde oldukça teknik ve üst düzey bir tefekkürü gerektiren bir alandır. Temelde inceleme konusu yapılan şey, dilde kullanılan bütün lafızların anlamlarına delalet etmelerinin tümel ilkesi konumundaki vaz keyfiyetidir. Bu alanda yapılacak bir çalışma İslam düşüncesindeki delalet merkezli çalışmaların -ki bu çalışmalar belagat geleneğinin yanısıra fıkıh usulü ve mantık gibi bilimlerde de süreglemiştir- temelini oluşturacaktır.

Projenin Özgünlüğü

Vaz İlmi ve Literatürü alanında Türkçede yapılmış çalışmalar oldukça azdır. Bu alanda erişebildiğimiz çalışmalar İbrahim Özdemir tarafından  2006 yılında yayımlanan İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık Vaz İlminin Temel Meseleleri adlı eserle birlikte günümüze kadar tamamlanmış birkaç yüksek lisans tezinden ibarettir. Tezler “Vaz İlmi ve Unkûdu’z-zevâhir” başlığıyla Abdullah Yıldırım tarafından 2007 yılında, “Abdurrahman el-Cami’nin Şerhu’r-risaleti’l-Vaziyye adlı eserinin edisyon kritiği”  başlığıyla Ayhan Can tarafından 2015 yılında ve “Eğinli Mehmed Rahmi Efendi’nin el-Ucaletu’r-Rahmiyye fi Şerhi’r-Risaleti’l-Vaz’iyye” başlığıyla Muhammed Salih Sürücü tarafından 2017 yılında tamamlanmıştır. Konuyla ilgili batı dünyasında yapılan tek çalışma Bernard Weiss’in 1965 yılında tamamladığı doktora tezi ve bu tezin özeti niteliğindeki makaleleridir. Arap aleminde de, birkaç eser dışında, durum pek farklı değildir. Bunlardan iki tanesi Abdulhamid Anter’in İlm’ul-vaz ve Yusuf Nasr Dicvî’nin Hülasatu’l-İlmu’l-vaz adlı eseridir. Zaten tarihsel olarak, söz konusu ilim Arap müelliflerden çok Osmanlı ve İran bölgelerinde yaşayan müellifler eliyle gelişmiştir.

Sonuç olarak vaz literatürü, gerek ülkemizde gerekse dünyada konuyla ilgili klasik eserlerin niceliğine nispetle pek az çalışılmış bir alandır. Ayrıca bu literatürün günümüz dilbilim ve dil felsefesi çalışmalarının geldiği noktayla mukayesesi hakkında herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bağlamda projenin sonunda varılacak sonuçlar İslam düşüncesi bakımından oldukça verimli olacaktır.

Projenin Kapsamı

Proje ana hatlarıyla iki kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısımda Osmanlı müelliflerince kaleme alınan Vaziye literatürü günyüzüne çıkartılarak tahkik ve tercüme edilecek ve yayımlanacaktır. İkinci kısımda ise birinci kısımla eş zamanlı olarak vaz risalelerinde tartışılan meseleler diğer dil çalışmalarıyla bağlantılı bir şekilde incelenecektir. Bu incelemede hem vaz literatürünün genel olarak İslam dilbilim literatürüyle ilişkisi hem de Batı’da gelişen modern dil çalışmalarıyla irtibatı ortaya konulacaktır.

Proje Çalışma Planı

 1. KISIM:
 • Kataloglama:
 1. Vaz literatürünün ayrıntılı bir tespitinin yapılarak mevcut literatürün kataloğunun çıkarılması ve yazmalarının temin edilmesi.
 • Tahkik:
 1. Bu literatür içinde şerh ve haşiye formunda olanların ayrıştırılarak tahkik sürecinin başlatılması.
 • Tercüme:
 1. Orta hacimli bir vaz risalesinin tercümesi sürecinde vaz literatürünün Türkçeye çevirisinde benimsenen yöntemin ve terimsel karşılıklarının belirlenmesi.
 2. Tahkiki tamamlanan risalelerin tercümesi sürecinin başlatılması ve kısa risalelerin tercümelerinin gruplara ayrılarak Arap dili bölümünde öğretim üyesi olan veya vaz literatürü hakkında vukufiyeti bulunan bilim insanlarından editörlerin tayin edilmesi.
 • Monografi:
 1. Tercüme sürecinin ardından yazarların kısa monografilerinin hazırlanması.
 • Neşir:
 1. Tahkik ve tercüme edilen metinlerin Arapça ve İngilizce giriş yazılarının kaleme alınarak yayımlanması.

2. KISIM:

 • Telif:
 1. Metinlerin yayına hazırlanmasıyla eş zamanlı olarak vaz literatürünün İslam düşüncesinde gelişim sürecini tahlil eden çalışmaların yapılması.
 • İlmi Toplantı ve Çalıştaylar:
 1. Vaz literatüründe temel sorunların belirlenerek günümüz Ferdinand de Saussure, Chomsky, L. Wittgenstien, Roland Barthes ve Jacques Derrida gibi yazarların dilbilim, dil felsefesi ve göstergebilim gibi alanlara ait çalışmalarıyla mukayesesini içeren ve kitaba dönüştürelebilecek kapsamda sunumların yapılması.
 • Neşir:
 1. Projenin ikinci kısmındaki çalışmaların yayım sürecine sokulması.

 

Son durum (06/02/2018)

Yukarıda sayılan iş kalemlerinden ilk ikisi (kataloglama ve tahkik) işleme alındı: Ayrıştırmalar yapıldı. Semerkandi şerhi ve haşiyeleriyle başlanmasına karar verilmesinin ardından Semerkandi metni çalışma ekibi tarafından dört oturumda analiz edildi ve haşiyelerin tahkikine başlandı.

 

Çalışma Ekibi

Proje Koordinatörü: Ömer Türker

Koordinatör Yardımcısı: Zehra Gökgöz

Proje Ekibi:  İbrahim Halil Ayten, Ayşe Nuran Cansız, Dilek Sucu, Esma Şencal, Gülşen Topçu, Muvahhid Beşir Utlu, Sacide Ataş, Şeyma Gülsüm Önder, Zeynep Çilingir.

 

Öngörülen süre

Projenin birinci kısmı kapsamında Semerkandi şerhi ve haşiyelerinin yayına hazır hale gelmesi çalışmaları için öngörülen süre 15 Eylül 2017 – 31 Mayıs 2018 arasıdır.

 • Hoca Ali b Yahya es-Semerkandi, Şerh, 13 vr.

ZEHRA GÖKGÖZ.

 • Ebu’l-Kasım el-Leysi es-Semerkandi, Şerh 30 vr.

İBRAHİM HALİL AYTEN.

 • Hoca Ali b Yahya es-Semerkandi, Şerh, 24vr

İBRAHİM HALİL AYTEN

 • Ali Hurdi, 4 nüsha. 30 vr.

SACİDE ATAŞ.

 • Desuki, 55 vr.

GÜLŞEN TOPÇU.

 • Hafnavi, matbu, 55 vr.

AYŞE NURAN CANSIZ..

 • Seyyid Hafız, 53 vr.

DİLEK SUCU.

 • Ebu’l-Beka Kefevi, 16 nüsha, 7 vr.

ZEYNEP TSILIGKIR.

 • Abdurrezzak b. Mustafa Antaki, 48 vr.

MUVAHHİD  BEŞİR UTLU.

 • İsmail b. Haydar, tek nüsha. 17 vr.

Ahmed Ibrahım Eıd Ibrahım

 

Henüz Tahkik Gündemine Alınmamış Risaleler

 • Mollazade Abdullah Kayseri, müellif hattı. 92 vr.
 • İlyas İrani, Türkiye’deki 17 nüshadan 7’si elimizde mevcut. (Dünya kütüphanelerinde de bir çok nüshası bulunmakta. 5 Dizgisi yapıldı, mukabele ve kontrol yapılacak.
 • Şehri Mustafa Şevket Efendi, Seyyid Hafız’a talika, 19 s.

المعنى والدلالة: مشروع علم الوضع

عنوان المشروع

مؤلّفات علم الوضع في الفكر السلجوقي والعثماني وأهمّيتها  في معالجة قضية المعنى

أهمّية المشروع

إن ما يمكن لنا أن نسمّيه “العهد النموذجي الثاني” فيما بين العهود المتمايزة في الفكر الإسلامي ينطوي على تغييرات وتجديدات مهمة في العلوم الآلية من اللغة والمنطق كما ينطوي على ذلك في العلوم العقلية والنقلية. ومواءمة مع هذا التمايز العهدي نجد أحد ما يميّز دراسات علم اللغة في العهد العثماني هو التأليفات التي تتالت شروحًا وحواشيَ حول رسالة صغيرة الحجم وهي “الرسالة الوضعية” لمؤلّفها عضد الدين الإيجي. فمؤلّفات الوضع تنمّ عن نتاج اقتضى مستوى عال ودقيق من التفكير في الدراسات اللغوية على مدى تاريخ الفكر الإسلامي. وذلك لأنّ ما يُخضَع للبحث في علم الوضع هو الآلية النظرية التي تقف مبدأ كلّيًا لدلالة جميع الألفاط المستعملة في اللغة على معانيها. وبهذا الاعتبار ، فإن البحث في آليّات الوضع هو بمثابة الكشف عن الأساس الذي ينطلق منه الدراسات المتمحورة حول قضية الدلالة بما فيها المنطق وأصول الفقه فضلًا عن المنهج البلاغي.

تميّز المشروع

تكاد اللغة التركية تخلو من تأليفات منشورة في علم الوضع  إذا استثنينا القليل المعدود من الأعمال، وهي عبارة عن البحث الذي نشره إبراهيم أوزده مير عام ٢٠٠٦، العمل الذي اتصف بأولية تبرّر له حاجته إلى كثير من المتمّمات، ورسالة ماجستر تم إعدادها من قبل عبد الله يلديريم عام ٢٠٠٧ بعنوان “علم الوضع وعنقود الزواهر” ومقالة له منشورة قسمًا من أقسام كتاب “اللغويات في الحضارة الإسلامية: التاريخ والقضايا”.

وأمّا في الغرب فالعمل الوحيد المتعلّق بمجال علم الوضع هو رسالة دكتوراه أتمّها برنارد ويس عام  ١٩٦٥ مع مقالات له أشبه ما تكون ملخّصات لرسالته. والأمر لا يختلف كثيرًا في العالم العربي، فهناك قليل من الأعمال العلمية، نعدّ منها كتاب “علم الوضع” لعبد الحميد عنتر و”خلاصة علم الوضع” ليوسف نصر الدجوي. وباعتبار الحصيلة التراثية فتطوّر علم الوضع تمّ على أيدي مؤلّفين يجمعهم أنّهم عاشوا في النطاق الجغرافي للدولة العثمانية وإيران أكثر من يكونوا العرب أنفسهم.

وما يُستخلَص إليه هو أن مؤلّفات علم الوضع تكوّن مجالًا قلّ فيه البحث العلمي قِلّة تشدّ الانتباه خاصّة إذا قورن عدد البحوث بكثرة المصادر المؤلّفة، كما أنّنا نفتقر إلى دراسات مقارنة بين محتوى مؤلّفات علم الوضع  وبين معطيات اللغويات الحديثة، وكلّ هذا يجعل الأمل في ثمار هذا المشروع أن تكون مفيدة غاية الإفادة.

.

نطاق المشروع

ينقسم المشروع بشكل أساسي إلى جزأين: الجزء الأوّل يُهدَف فيه إلى تحقيق مخطوطات علم الوضع وترجمتها ونشرها. والقسم الثاني يحتوي على دراسات مقارنة بين القضايا التي ترد مناقشتها في رسائل علم الوضع وبين المجالات المتعلّقة بها، وهذا بالتزامن مع القسم الأوّل من المشروع. والهدف من أعمال القسم الثاني كشف العلاقات بين علم الوضع والدراسات اللغوية الأخرى في الفكر الإسلامي من جهة وبين اللغويات الحديثة التي تطورت في الغرب من جهة أخرى.

خطة عمل المشروع

القسم الأوّل

أ. الفهرسة

١.سبر مؤلّفات الوضع المخطوطة بشكل مفصّل وفهرستها والحصول على النسخ المخطوطة منها.

            ب. التحقيق

٢. تصنيف الرسائل شروحًا وحواشي والبدأ بأعمال التحقيق.

            ج. الترجمة

٣.  تحديد المصطلحات ومنهج الترجمة من خلال عمل تطبيقي لترجمة رسالة نموذجية متوسطة الحجم.

٤. تعيين محرّرين خبراء في مجال اللغة العربية من الجامعات وغيرها للإشراف على نشر الرسائل التي تمّ تحقيقها.

            د. تراجم المؤلفين

٥.  إعداد تراجم قصيرة عن المؤلّفين.

            ه. النشر

٦. تأليف مقدّمات باللغة العربية والإنكليزية للرسائل المحقّقة والمتَرجمة.

القسم الثاني

أ. التأليف

٧. القيام بدراسات تُظهر تطوّر مؤلّفات علم الوضع في الفكر الإسلامي، وهذا بالتزامن مع إعداد الرسائل للنشر.

            ب. الاجتماعات العلمية وورشات عمل

٨. تحديد المسائل الأساسية في مؤلّفات علم الوضع ومناقشتها نقاشًا مقارنًا بينها وبين الدراسات الحديثة من علم اللغة وفلسفة اللغة والسيميائيات من خلال عرض بحوث في جلسات علمية.

            ج. النشر

٩.  نشر البحوث التي تنتج من أعمال القسم الثاني.

المرحلة الحالية للمشروع

المهمّتان الأوّلان (الفهرسة والتحقيق) من مهامّ القسم الأوّل يجري تنفيذها؛ لقد تمّ تصنيف الرسائل وتقرّر أن يبتدئ العمل بتحقيق شرح الرسالة الوضعية للسمرقندي وحواشها. وبدأ فريق العمل بأعمال التحقيق بعد جلسات أربع تم فيها التحليل العلمي لمتن الرسالة السمرقندية.

الجدول الزمني للمشروع

المدّة المقترحة لإتمام أعمال تحقيق الرسالة السمرقندية وحواشيها هي ما بين ١٥ أيلول ٢٠١٧ حتى ٣١ آيار ٢٠١٨.

                                                           فريق العمل

المنسّق: عمر ترك أر

فريق العمل: زهراء كوك كوز، إبراهيم خليل آيتن، عائشة نوران جانسيز، ديلك صوجو، أسماء شنجال، كولشن طوبجو، موحد بشير أوطلو، ساجدة آتاش، شيماء كلثوم أوندر، زينب جلنكير

توزيع الأعمال لتحقيق الرسائل الوضعية
١. شرح خواجه علي بن يحيى السمرقندي على الرسالة الوضعية، طبع حجري، ١٣و.
                                                  Zehra Gökgöz
٢. شرح أبي القاسم الليثي السمرقندي، ٣٠و.
                                                İbrahim Halil Ayten
٣. شرح خواجه علي بن يحيى السمرقندي على الرسالة الوضعية، ٢٤و.
                                               İbrahim Halil Ayten
٤. حاشية علي الخردي، ٣٠و.
                                                               Sacide Ataş
٥. حاشية الدسوقي، طبع حجري، ٥٥و.
                                                          Gülşen Topçu
٦. حاشية الحفناوي، طبع حجري، ٥٥و
                                                 Ayşe Nuran Cansız
٧. حاشية السيد حافظ، طبع حجري، ٥٣و.
                                                               Dilek Sucu
٨. حاشية أبي البقاء الكفوي، ٧و.
                                                    Zeynep Tsiligkir
٩. حاشية مصطفى الأنطاكي، ٤٨و.
                                             Muvahhid Beşir Utlu
١ .حاشية إسماعيل بن حيدر، نسخة واحدة، ١٧و
أحمد إيراهيم عيد إبراهيم/Ahmed İbrahim Eıd İbrahim
١.حاشية ملا زاده القيصري، نسخة المؤلف، ٩٢و
٢. حاشية إلياس الإيراني، ٥و
٣. شهري مصطفى شوكت أفندي، تعليقة على السيد حافظ، ط، ١٩ص