İşârât Geleneği Projesi

İşârât Geleneği Projesi 1.1. Projenin Amacı Projenin amacı teorik düşüncenin üretildiği ana zeminlerden biri olan el-İşârât ve’t-tenbîhât (üzerine kaleme alınmış şerh, haşiye, ta‘lik, ve muhâkemât metinleri) geleneğini ortaya koyarak düşünce tarihi çalışmalarına katkı sağlamaktır. Aslında Tanzimat döneminde Osmanlı Türkçe’siyle yazılan eserler üzerine yapılan araştırmalar istisna edilirse Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait teorik düşünce eserleri hala

Teoriler Projesi

AMAÇ Bu projenin temel amaçları şunlardır: Türk ve İslâm dünyası akademyasına yeni imkânlar ve araştırma alanları açmak, çalışmaların belirli yöne ve alanlara teksif edilmesini sağlayarak daha verimli eserler üretilmesine vesile olmak, İslâm kültürüne ait mirası, sadece ilahiyatçılar için değil, değişik alanlarda çalışma yapan akademisyen ve araştırmacılar için kullanılabilir hale getirmek, İslâm medeniyeti birikimini çeşitli yönlerden

Vaz’ Projesi/مشروع علم الوضع

Projenin Başlığı Selçuklu ve Osmanlı Dil Düşüncesinde Vaziye Literatürü ve Bir Sorun Olarak Anlamın Keşfi Bakımından Önemi Projenin Önemi İslam düşüncesinin ikinci klasik dönemi olarak adlandırabileceğimiz II. Klasik Dönemi aklî ve naklî bilimlerde olduğu gibi mantık ve dilbilimleri gibi âlet ilimlerinde de önemli değişiklik ve yenilikler içerir. Bu bağlamda Osmanlı dönemi dilbilim çalışmalarının en özgün

Yöntem Projesi

Projenin amacı, İslam düşünce geleneklerinin bilimsel araştırmada kullandığı yöntemi ortaya koymaktır. Bu bağlamda Meşşâi, İşrâkî, Mutezilî, Eşarî, Mâturîdî ve Tasavvuf geleneklerine mensup herhangi bir düşünür, bir meseleye ilişkin araştırma yaptığında hangi ilkelere bağlı kalıyor, hangi usullerle veri topluyor ve nihayet hangi yöntemle verileri bilgiye dönüştürüyor sorusuna cevap aranacaktır.

Muğni Projesi

Mütekaddimûn döneminde kuruluş ve gelişimini tamamlayan ve müteahhirûn döneminin başlarında neredeyse tamamıyla inkıraza uğrayan Mutezile geleneğinin en hacimli klasiğidir. Muğni aslında sadece Mutezile için değil, İslam’ın ilk dört yüzyılında gelişine bütün nazarî düşünce için klasiktir.