Muğni Projesi

Kādî Abdülcebbâr,
el-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevhîdve’l-Adl Tercüme Projesi

Amaç

KâdîAbdülcebbâr’ınMuğnî isimli hacimli Mutezile klasiğinin Türkçeye çevrilmesi amaçlanmaktadır.

Önem

Mütekaddimûn döneminde kuruluş ve gelişimini tamamlayan ve müteahhirûn döneminin başlarında neredeyse tamamıyla inkıraza uğrayan Mutezile geleneğinin en hacimli klasiğidir. Muğni aslında sadece Mutezile için değil, İslam’ın ilk dört yüzyılında gelişine bütün nazarî düşünce için klasiktir. Zira kelam alanında ilk dört yüzyıldan günümüze bu hacimde bir eser ulaşmamıştır. Bu sebeple eserin Türkçeye kazandırılması genelde erken döneme ait kelam tarihi çalışmalarını, özelde Mutezile çalışmalarını derinden etkileyecek ve Türkiye’de kelam ve felsefe çalışmalarının seyrini değiştirecektir.

Kapsam

Muğnî’nin bulunan kısımları, toplam on altı ciltten halinde yayımlanmıştır. Bunlar arasında şimdiye kadar sadece Şeriyyât ve Tevlîd ciltleri Türkçeye çevrilmiştir. Çalıştay ekibiyle yapılan müzakereler neticesinde Şeriyyât çevirisinin oldukça sorunlu olduğu ve yeniden tercüme edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu sebeple Osman Demir tarafından Kelâmda Nedensellik adıyla Türkçeye çevrilen Tevlîd cildi haricindeki bütün ciltlerin çevrilmesine karar verilmiştir. Çeviriye konu olan ciltler şunlardır:

IV, Rü’yetü’l-Bârî

V, el-Fırakuğayrü’l- İslâmiyye

VI/1, et-Ta‘dîlve’t-Tecvîr

VI/2, el-İrâde

VII, Halku’l-Kur’ân

VIII, el-Mahlûk

XI, et-Teklîf

XII, en-Nazar ve’l- Ma’ârif

XIII, el-Lutf

XV, et-Tenebbüâtve’l- mu‘cizât

XVI, İ‘câzü’l-Kur’an

XIV, el-Aslah, İstihkāku’z-Zemm, et-Tevbe

XVII, eş-Şer‘iyyât

XX/1, Fi’l-İmâme

XX/2, Fi’l-İmâme

Çeviri Ekibi

Çeviride yer alacak araştırmacıların isimleri ve çevirecek ciltler şunlardır:

Doç. Dr. Osman DEMİR, C. IV, Rü’yetü’l-Bârî(531 sayfa)

Prof. Dr. Hulusi ARSLAN, C. V, el-Fırakuğayrü’l- İslâmiyye(531 sayfa)

Yrd. Doç. Dr. Abdülnasır SÜT, C. VI/1, et-Ta‘dîlve’t-Tecvîr(531 sayfa)

Yrd. Doç. Dr. Yunus CENGİZ, C. VI/2, el-İrâde(531 sayfa)

Yrd. Doç. Dr. Taha BOYALIK, C. VII, Halku’l-Kur’ân(531 sayfa)

Doç. Dr. İbrahim ASLAN, C. VIII, el-Mahlûk(531 sayfa)

Doç. Dr. Ömer TÜRKER, C. XI, et-Teklîf(531 sayfa)

Dr. Hayrettin Nebi GÜDEKLİ, C. XII, en-Nazar ve’l- Ma’ârif(531 sayfa)

Yrd. Doç. Dr. Mahsum AYTEPE, C. XIII, el-Lutf  (531 sayfa)

Yrd. Doç. Dr. Muhammed COŞKUN, C. XV, et-Tenebbüâtve’l- mu‘cizât(531 sayfa)

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR, C. XVI, İ‘câzü’l-Kur’an(531 sayfa)

Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ, C. XIV, el-Aslah, İstihkāku’z-Zemm, et-Tevbe(531 sayfa)

Dr. Nail OKUYUCU, C. XVII, eş-Şer‘iyyât(531 sayfa)

Prof.Dr.Hulusi ARSLAN, C. XX/1, Fi’l-İmâme(531 sayfa)

Yrd. Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ, C. XX/2, Fi’l-İmâme(531 sayfa)

Editörler

Çevirilerin tamamı bir e-posta grubu oluşturularak bütün mütercimler tarafından kontrol edilecektir. Yani çapraz bir editöryal faaliyet yürütülecek, böyle çeviri ekibinin bütün hem bütün ciltlerin çevirisini görmesi hem de bütün ciltlerin içeriğine vakıf olması temin edilecektir. Tercüme heyeti içinde yer alanYrd. Doç. Dr. Yunus Cengiz ve Dr. Hayrettin Nebi Güdekli tercüme süreçlerinin takibini ve genel editörlüğü deruhte edecektir. Tercümeler arasında üslup birliğinin sağlanması işi de bu araştırmacılar tarafından üstlenilmiştir.

Çeviri Takvimi

Çevirilerin önümüzdeki yıl içinde Aralık sonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. Ardından editöryal süreç başlatılacak ve ilerleyen aylardan ciltler yayına hazırlanacaktır. Bununla birlikte çeviri ekibiyle yapılan toplantıda iki cildin tercümesinin tamamlandığı bilgisi ortaya çıkmıştır. Tercümesi biten ciltlerin editöryal süreçlerinin gecikmeden başlatılması planlanmaktadır.