İslam Siyaset Düşüncesinde İnsanî Sorumluluk Çalıştayları

Teklif Yahut Mesuliyet: İslâm Siyaset Düşüncesinde İnsanî Sorumluluk Çalıştayları I

GRTC (Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi) bünyesinde Prof. Dr. Ömer Türker’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek Klâsikten Moderne Siyaset Düşüncesi Projesi’nin hedeflerinden biri, İslâm siyaset düşüncesinin kurucu ilke ve kavramları ile konu edindiği temel meseleleri tespit edebilmektir. Bu amaçla İslâm düşünce geleneğindeki farklı disiplinler tarafından ele alınan siyaset düşüncesinin hangi kavramlar eşliğinde ve hangi ilkelere binaen tartışıldığı, hangi meselelerin siyaset düşüncesi kapsamında değerlendirildiği gibi İslâm siyaset düşüncesinin içerik ve sınırlarının belirlenmesinde merkezî önemi haiz soruların tartışmaya açılacağı bir dizi çalıştay yapılması planlanmaktadır. Bunların ilki, İslâm siyaset düşüncesinin üzerine kurulduğu esaslardan biri olarak kabul edebileceğimiz “insanî sorumluluk” düşüncesini konu edinecektir. İslâm düşünce geleneğinde ortaya çıkan bütün disiplinler, akıl sahibi bir varlık olması hasebiyle insanın metafizik anlamda sorumlu olduğu ilkesini kabul etmiş ve bu sorumluluğu kimi zaman insanın Tanrı karşısındaki muhataplığı kimi zaman da toplumsal bir varlık oluşu esasında ele almışlardır. Dinî düşünce geleneğinde “teklif” kavramıyla ifade edilen insanî sorumluluk, felsefî düşünce geleneğinde “mesuliyet” kavramlarıyla ifade edilmiştir. “Teklif yahut Mesuliyet: İslâm Siyaset Düşüncesinde İnsanî Sorumluluk Çalıştayı” başlığı altında yapmayı planladığımız ilk çalıştayda, İslâm siyaset düşüncesinde insanî sorumluluğun hangi esasta ele alındığı, dinî ve ahlâkî anlamdaki sorumluluktan siyasî sorumluluğa geçişte hangi kavramlara ihtiyaç duyulduğu, insanın siyasî anlamda sorumlu oluşunu temellendiren ilkelerin neler olduğu ve  siyasî sorumluluğun yönetiminin nasıl olduğu/olması gerektiği soruları tartışmaya açılacaktır. Teklif Çalıştay’ının ilki, Kâdî Abdülcebbâr, Şâtıbî, Cüveynî ve Gazzâlî gibi kelam ve fıkıh âlimlerinin insanî sorumluluk hakkındaki görüşlerini konu edinecektir.

Konuşmacılar ve Başlıklar

Hatice Umut (Doktora Adayı, Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi)

Fârâbî’nin Mesuliyet Teorisi: Siyasi Yükümlüğün Temelleri ve İnşası Sorunu

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi)

Kâdî Abdülcebbâr’ın Teklif Teorisi: İnsanî Yükümlülükten Siyasî Yükümlülüğe

Hasan Hacak (Prof. Dr., Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi)

Gazzâlî’nin Teklif Teorisi: Siyasî Yargıların Şerî Dayanakları

Abdürrahim Kozalı (Dr. Öğr. Üyesi, Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi)

Şâtıbî’nin Teklif Teorisi: Şerî Maksatların Yükümlülük Olarak Taayyünü

 

Tarih: 24 Kasım 2018 Cumartesi

Yer: GRTC İslam Nazariyatı Araştırmaları Merkezi

Adres: Muratreis Mah. Silahtarbahçe Sok. No:77

Üsküdar / İstanbul (Çinili Camii Yanı)

Tel.: 0216 391 10 28