İşârât Geleneği Projesi

İşârât Geleneği Projesi

1.1. Projenin Amacı

Projenin amacı teorik düşüncenin üretildiği ana zeminlerden biri olan el-İşârât ve’t-tenbîhât (üzerine kaleme alınmış şerh, haşiye, ta‘lik, ve muhâkemât metinleri) geleneğini ortaya koyarak düşünce tarihi çalışmalarına katkı sağlamaktır. Aslında Tanzimat döneminde Osmanlı Türkçe’siyle yazılan eserler üzerine yapılan araştırmalar istisna edilirse Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait teorik düşünce eserleri hala çalışılmamış hatta pek azı hariç –ki bunların oranı yüzde biri bile bulmaz- eserler bile neşredilmemiştir. Proje, bu açığı gidermeye yönelik çalışmalara öncü olmayı amaçlamaktadır.

1.2. Projenin Kapsamı

Proje yalnızca el-İşârât ve’t-tenbîhât (üzerine kaleme alınmış şerh, haşiye, ta‘likât ve muhâkemât metinleri) geleneğiyle sınırlı olacaktır.

1.3. Projenin Temel Bileşenleri Ve Ana Faaliyetler

    a. Tahkik: Ocak 2018-Aralık 2018 Yılı İçin Tahkikli Neşri Öngörülen Eserler:

 1. Bedreddin et-Tüsterî: el-Muhâkemât beyne Şerhayi’l-İşârât (haz. Zeynep Tsiligkir).
 2. İbnü’l-Lebbûdî: (Necmüddin Muhammed b. Abdan ed-Dimaşkî (ö. 621/1224)) Muhtasaru’l-İşârât ve’t-Tenbîhât l’ibn Sînâ.
 3. en-Nahcivanî (Müeyyidüddin Ahmed b. Ebu Bekir (ö. 701/1302) : Şerhu’l-İşârât.
 4. Ekmelüddin el-İsfahanî: Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât.
 5. İbn Kemmûne (ö. 683/1284) : Şerhu’lUsûl ve’l-Cümel.

    b. Tercüme

    c. Kataloglama

    d. Telif

    e. Monografik İncelemeler

    d. İlmi Toplantılar/Çalıştaylar

Proje Ekibi:

 1. Ömer TÜRKER (Proje Danışmanı)
 2. Eşref ALTAŞ (Koordinatör)
 3. İbrahim Halil AYTEN (Koordinatör Yard.)
 4. Adnan GÜRSOY
 5. Ali EŞLİK
 6. Hakan COŞAR
 7. Hasan AKKANAT
 8. İzzet GÜLAÇAR
 9. Mehmet Fatih KILIÇ
 10. Murat DEMİRKOL
 11. Necmi DERİN
 12. Tuna TUNAGÖZ
 13. Zeynep TSILIKGIR